Slopné

Obec Slopné se nachází asi 10 km severovýchodně od Luhačovic na říčce Horní Olšava.  Rozloha obce je 965,832 ha, z toho 384,732 ha je zemědělská půda, 527,926 ha lesní pozemky, vodní plocha 3,121 ha, zastavěná plocha 11,42 ha a ostatní plocha (komunikace, manipulační plocha) 38,636 ha. 
Celkově má obec 204 popisných čísel, ve kterých žije 587 obyvatel s trvalým pobytem. Již od počátku osmdesátých let minulého století má počet obyvatel obce klesající tendenci, která se však v poslední době zpomaluje. Nejvyšší známý počet obyvatel byl v padesátých letech minulého století a to 735 trvale přihlášených obyvatel obce.  Geograficky je obec Slopné součástí Vizovické vrchoviny, která je součástí pohoří Bílé Karpaty. Obec Slopné leží ve východní části Zlínského kraje, mezi městy Slavičín a Vizovice ve směru jih sever a Luhačovice – Valašské Klobouky ve směru východ západ. Ráz krajiny je kopcovitý, jak je patrno z výčtu výměr pozemků, ve významné části zalesněný. Nejvyšší vrchol obce je vrch Klokočí 622 m nad mořem, v místním názvosloví zvaný „Červenčica“. Příroda je hlavně z důvodů velké zalesněnosti poměrně zachovalá. Lesy jsou ve vlastnictví fyzických osob, Singulární společnosti Slopné a Lesního družstva Slopné. Péče o lesy odpovídá současné legislativě. V malé míře se i u nás vyskytly aktivity vedoucí k drancování bez následné obnovy. Lesy jsou, zvláště v severní části obce smrkové - Lesní družstvo Slopné, "selské lesy" pak smíšené s převahou borovice a buku. Jižní část má lesy smíšené, smrk, borovice, habr, buk, dub. Obnova lesních porostů se provádí formou přirozeného zmlazení u buku, dubu a smrku. V případě zalesňování nelesní půdy se vysazuje dub, buk, jedle a výplňové dřeviny jako jasan, javor, habr. Jižní část obce, od státní silnice po jižní hranice katastru, je součástí CHKO Bílé Karpaty. Tomu se přizpůsobuji i lesní hospodářství v této oblasti. V lesích se vyskytuje mnoho druhů hub jako hřib pravý, kozák, klouzek, suchohřib a mnoho jiných. Ze zvěře je nutno zmínit hojně zastoupenou zvěř spárkatou, srnec, muflon, prase divoké, občas jelen a daňek. Z drobné zvěře, která je méně hojná, je zde bažant, zajíc, koroptev, ojediněle jeřábek lesní. Dravci jsou zastoupeni liškou, kunou lesní, pernatí pak káně lesní , jestřáb, hnízdí zde krkavec velký a ve značné míře došlo k nárustu výskytu sojky.  Zemědělská půda je obhospodařována ZD Olšava, které se transformovalo z bývalého JZD Olšava. Stav této půdy odpovídá způsobu, kterým byla po mnoho let obhospodařována, je bez mezí, přirozené protierozní ochrany a zcelená do velkých, přírodě škodících celků. Značná část půdy byla v posledních letech zařazena do útlumového programu a byla zahrnuta do trvalých travních porostů. Na této půdě zřizuje uživatel pastevní areály pro masný skot. Do jaké míry to pomůže proti sesuvům a erozi se ukáže. Na trati Nádevsí bylo v roce 2003-04 obcí Slopné vysázeno na ploše 6 ha „biologické protierozní opatření“. Tato akce byla uskutečněna v  součinnosti s Pozemkovým úřadem Zlín a s finanční podporou Agentury ochrany přírody a krajiny Brno. Tato úprava území, kterou projekčně vypracovala firma ARVITA z Otrokovic, spočívá v rozdělení svážného území nad obcí na čtyři díly a osázení vytypovaných lokalit celkem 50 tisíci kusů dvanácti druhů vybraných melioračních, zpevňujících a přípravných dřevin. Vodní plochy máme na území katastru dvě a to vodní nádrž Křešov 1,2 ha, vybudovanou koncem osmdesátých let ve vlastnictví ZVHS Zlín a Lesy ČR, a.s. z dotace MZ nově vybudovaná retenční přehrázka Horňansko, o ploše 0,6 ha, zkolaudovanou v květnu 2005. Zde je vodní plocha ve vlastnictví obce, hráz s kašnovým přepadem a výustní objekty jsou majetkem Lesů ČR. Toto vodní dílo má za úkol zadržet případnou stoletou vodu z lesů nad severní částí obce a hlavně zachycovat splachy, které velkou měrou zanášely potok v průtoku obcí a snižovaly tak jeho průtočný profil. V katastru obce, v její severní části, pramení potok Horní Olšava, další potok má název Šťávnice, do kterého se Horní Olšava v jižní části katastru vlévá. Zbývající potoky jsou vedeny jako bezejmenné a ve značné míře utrpěly ve druhé polovině minulého století tehdejším napřimováním toků. Ve vodách se vyskytuje pstruh a jiné druhy drobných ryb, v přehradní nádrži Křešov, kterou rybářsky obhospodařuje Rybářský svaz OlšavaSehradice, pak kapr, amur, pstruh a rak říční.

převzato z webu www.slopne.cz