Večerní

Broučkova večerní modlitba

V podvečer Tvá čeládka, co k slepici kuřátka. K ochraně Tvé hledíme, laskavý Hospodine.

Bože, je večer, půjdu spát

Bože, je večer, půjdu spát,
na celý den chci vzpomínat.
Na svoje řeči, kde jsem byl,

komu jsem radost způsobil.
Nebo to byla bolest snad?
Pak prosím odpusť, nech mě litovat (na tomto místě lituj svých hříchů).
Já přes své chyby mám Tě rád,
i dnešní dech chci Tobě dát.
Sám na něj pohleď, jaký byl,
když všechno zlé jsi odpustil.
A teď už, Pane, půjdu spát,
usínám s Tebou, mám Tě rád.

Večerní modlitba sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi,
jimž je v tento večer odepřen spánek,
s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých.

Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli,
požehnej umírajícím, ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými
a ochraňuj ty, kdo se radují, a nás všechny ,
ve své veliké lásce. Amen.

 

Hymnus na sklonku dne

Již se přiblížil čas noční,
chvála tobě, Bože věčný,
že jsi nás dne minulého
zachoval od všeho zlého.
Před tebou nic skryté není,
odpusť naše provinění,
uchovej nás této noci
od všech neštěstí svou mocí.
Postav k nám svaté anděly,
aby nad námi stráž měli,
dej libý a pokojný sen,
zlá myšlení od nás zažeň.
Abychom, až den vrátí se
a noc sluncem zaplaší se,
za tvá mnohá dobrodiní
vzdávali díkůčinění. Amen.

Krátká večerní modlitba od papeže Jana XXIII.

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. Amen